Gammelmedia goes Google Translate – men inte när det som bäst behövs!

BREAKING NEWS: Fredrik Reinfeldt, prime minister of Sweden, adressing the crowd of soccer hooligans on a press conference

BREAKING NEWS: Fredrik Reinfeldt, prime minister of Sweden, addressing soccer hooligans on a press conference

"Prime minister Reinfeldt: 'I stand before you today because I love sports and games"

”Prime minister Reinfeldt: ‘I stand before you today because I love sports and games'”

Ibland bjuder allvaret att svenska medier sänder och skriver på engelska. Ett sådant tillfälle inträffar i detta nu, när statsminister Fredrik Reinfeldt sätter ner foten mot fotbollshuliganismen, som nu briserar som en handgranat i bromantikens helgedom.

"The current events will destroy the love and joy of soccer, and I would have been here, even if IFK Göteborg or AIK hade been under siege"

”The current events will destroy the love and joy of soccer, and I would have been here, even if IFK Göteborg or AIK hade been under siege”

Gammelmedia sover dock som vanligt sin törnrosasömn och prånglar ut detta tal till nationen (i det vi på svenska brukar kalla ”breaking news-läge”) enbart på svenska, eller förutsätter den internationella publiken själva ska göra sig omaket att simultantolka med Google Översätt.AJOURny1
AJOURny2

Och denna presskonferens, refererad i realtid, sker mindre än ett dygn efter att #Bakjour-utmanaren #ajour:s chefsdirigent @emanuelkarlsten hamnat i en rejäl hetsbeef efter att @Expressen:s trålat lajks på andra sidan @tlanten med en google translatad version av @ftonbladet:s knarkscoop om Justin Bieber.

AJOURtopp4

Och för att vår engelskspråkiga publik ska kunna hänga med har vi översatt @emanuelkarlsten:s bärande tweets.

And for our english speaking audience we have translated some of @emanuelkarlsten:s most important tweets.

AJOURtopp
AJOUR4
AJOUR1c
AJOUR2
AJOURtopp2
AJOURtopp3

/ @kallekarlsten

UPPDATERAT 26 april kl 18.35: KD:s barn- och äldreminister Maria Larsson gör en ”kära örebroare…” när våldets advokatyr lamlslår nationen.
AJOURny3
MARIA

UPPDATERAT 26 april kl 22.25: Statsminister Fredrik Reinfeldts tal till nationen om ”våldets advokatyr”, i svensk och google translatad version/Prime minister Fredrik Reinfeldts state of the union address.
”Ni vet alla att jag är djurgårdssupporter och det är lätt  att en dag när ordföranden och tränaren i Djurgårdens fotboll har avgått, att det är skälet till att jag står här. Men jag vill understryka att jag hade stått här om tränaren och ordföranden i IFK Göteborg hade avgått, eller också om det hade skett i AIK. Jag upprördes väldigt mycket av SVTs program om firmakulturen som finns kring väldig många av våra idrottsklubbar runt om i Sverige.

Nej, jag står här för att jag älskar fotboll som många i det här landet, jag står här därför att älskar idrott. Och jag står här också för att jag älskar idén med det svenska samhället, att det är öppet, att vi hedrar människor som tar på sig ansvarsuppdrag och som gör det i full förvissning om att man kan göra det i det här landet utan att bli hotad, utan att det ska få konsekvenser av det slag vi har sett idag. I grunden är det en fråga om tillit bland människor, vad vi gör gentemot varandra, men också tillit mot viktiga institutioner. Det är ett stort nederlag när man väljer, när man utsätts för hot, att dra egna konsekvenser därför att man inte tror att rättsväsendet och andra myndigheter finns där till stöd för att korrigera det här.

Jag står här för att det är viktigt att markera när samhället passerar gränser, och det gjorde vi idag. Jag har markerat mot hur våld och hot påverkat Sverige förut, jag höll ett mycket långt tal till mina partivänner bara för några veckor sen, i princip bara på detta tema. Jag tog bland upp just fotbollshuliganismen, som vi har på plats också i vårt land. Jag har uppmärksammat män som slår kvinnor och hotar barn och kvinnor oftast i familjenära relationer [dock inte med en 12 minuter lång, blixtinkallad presskonferens, red:s anm] jag har uppmärksammat unga som blir utsatta för hot av jämnåriga [dock inte med en 12 minuter lång, blixtinkallad presskonferens, red:s anm] jag har uppmärksammat näringsidkarna som blir hotade av olika kriminella organiserade intressen [dock inte med en 12 minuter lång, blixtinkallad presskonferens, red:s anm].

I grunden så ställer allt detta väldigt viktiga frågor till oss som har ansvarspositioner men också till hela det svenska folket. Vad är det vi ska styras av? Ska vi styras av demokratiska värderingar, av lagar och regler, eller ska vi styras av huliganer och kriminella, det är den fråga det här handlar om. Och mitt svar är givet: Det är demokratiska lagar och regler som ska gälla. Men om det ska fungera, då måste hela samhället ställa sig upp till stöd för det. Jag tycker att Tommy Jacobsson har väldigt rätt när han säger att supportrar nu borde vända sig mot huliganerna i Djurgården fotboll, men det stannar ju inte där, det måste gälla alla supportrar i alla lag och det måste gälla i hela svenska samhället, att vi markerar gemensamt att vi accepterar inte hot och våld, på det sätt vi nu har sett.

[…]

Jag vill återigen understryka en sak, det finns inte en lagändring, en regelförändring som går från att problemet finns till att dom har försvunnit. Det finns bara ett samhälle som markerar när gränser passeras, det är det som har skett idag, nu har vi passerat en gräns, nu är frågan om alla vi som vill leva i ett laglydigt land och inte accepterar det här, om det är vi som ska bestämma fortsättningen, eller om vi ska ge vika för den huligalism [sic!], som idag, tyvärr, vann en alldeles felaktig seger.

Våld finns på många håll i det svenska samhället, jag markerade det, men det finns väldigt koncentrerat kring en del av våra idrottsklubbar. Och det finns stora risker med detta, det här är arga unga män som tror på våld som metod. De blir våldets advokater och de går vidare och blir äldre i det svenska samhället i en tro på att våld fungerar. Idag slåss dem med varann, imorrn kommer de att slå sin hustru och sina barn, det finns i alla fall risk för det. Därför måste vi hitta våldsverkarna, vi måste identifiera dem, vi måste visa att vi inte accepterar detta.”

Google translate version:

”You all know that I’m Djurgården supporter and it is easily one day when the chairman, the manager of Djurgården football has resigned, that is why I stand here. But I want to emphasize that I had stood here on the coach and the chairman of IFK Gothenburg had retired, or if it had occurred in the AIK. I upset a lot of SVT programs on company culture that surrounds mighty many of our sports clubs around Sweden.

No, I’m standing here because I love football that many in this country, I stand here because love sports. And I stand here also because I love the idea of ​​the Swedish society, that it is open, that we honor people who take on the responsibility assignment and making it in full confidence that you can do it in this country without being threatened but it will have consequences of the kind we have seen today. Basically it’s a matter of trust among people, what we do to each other, but also the confidence to important institutions. It is a major defeat when choosing, when subjected to threats, drawing its own consequences because they do not believe that the justice system and other agencies are there to support to correct this.

I stand here because it is important to highlight when society crossing borders, and we did today. I’ve checked against the violence and intimidation affected Sweden before, I made a very long speech to friends in my party just a few weeks ago, basically just on this theme. I particularly took up just football hooliganism, which we have in place in our country. I have noticed men who beat women and threatens children and women most often in family close relationships [not with a 12 minute long, lightning summoned press conference, Ed’s note] I have noticed young people who are exposed to threats of peers [but not with a 12 minutes long, lightning summoned press conference, Ed’s note] I have noticed traders who are threatened by various criminal organized interests [but not with a 12 minute long, lightning summoned press conference, Ed’s note].

Basically, just set this all very important issues for us who have positions of responsibility but also to the entire Swedish population. What are we to be governed by? Should we be guided by democratic values, laws and regulations, or should we be guided by hooligans and criminals, that is the question this is about. And my answer is obvious: It is democratic laws and rules that apply. But if it is to function, then the whole of society to stand up in support of it. I think Tommy Jacobson has very right when he says that supporters should now turn against hooligans in Djurgården football, but do not stop there, it must apply to all supporters of all teams and it must extend to the Swedish society, we mark common that we do not accept threats and violence, in the manner we have seen.

[…]

I want to re-emphasize one thing, there is not a change in the law, a rule change that moves from the problem that they have disappeared. There is only a society that marks when boundaries are crossed, that is what has happened today, now we have crossed a border, now the question is whether all of us who want to live in a law-abiding country, and do not accept this, it is we who will determine the future, or whether we should give way to the huligalism [sic], which today, unfortunately, won a very inaccurate victory.

Violence exists in many places in the Swedish society, I marked it, but there are very concentrated around some of our sports clubs. And there are big risks with this, this is the angry young men who believe in violence as a method. They become advocates violence and they go ahead and get older in the Swedish society in a belief that violence works. Today, fighting them with each other, tomorrow they will beat their wives and children, there are at least risk it. Therefore, we must find perpetrators of violence, we must identify them, we must show that we do not accept this. ”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: